บทความพิเศษ

king8

king8

 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” หรือที่พวกเราเรียกพระองค์จนติดปากว่า “ในหลวง” นั้น ไม่ได้ทรงเป็นเพียงแค่พระมหากษัตริย์ แต่ทรงเป็น “พ่อ” ของพสกนิกรชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือตามที่ห่างไกลทุรกันดาร พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยมากว่า 70 ปี

พระองค์ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ในขณะเดียวกัน พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทว่า “ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย” โครงการตามพระราชดำริของพระองค์กว่า 3,000 โครงการจึงไม่เพียงแต่เน้นด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวไทยเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการดูแลและคุ้มครองพื้นที่ป่าและสัตว์ป่า และการเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น การจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลส่วนต่างๆ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการอนุรักษ์ผ่านการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้

มูลนิธิฟรีแลนด์เองก็ดำเนินการเพื่อสนองพระปนิธานของพระองค์มาเป็นเวลากว่า 14 ปี ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือกแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ทำให้หลายๆ ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้พอเลี้ยงตัวเอง ไม่ต้องเข้าป่าเพื่อลักลอบล่าสัตว์ป่าและตัดไม้อีก นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังดำเนินโครงการให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และสัตว์ป่า และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ว่าวันนี้ “พ่อ” จะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่มูลนิธิฟรีแลนด์จะยังคงสานต่อคำสอนและปนิธานของ “พ่อ” ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมของพวกเราสืบต่อไป

 

เครดิตรูปภาพ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Bitnami